Üldinfo

Tallinna Kadaka Põhikooli meditsiiniline abi ühendab rea kompleksüritusi, mida viivad läbi erinevad spetsialistid ja mis on üheks korrektsioonitöö osaks.

Siia kuuluvad:

 • Õpilaste profülaktiline läbivaatus;
 • Immuniseerimine;
 • Esmaabi andmine;
 • Laste õigeaegne eriarstide juurde suunamine;
 • Ravi-, tugevdav massaaz;
 • Ravikehakultuur;

Tallinna Kadaka Põhikooli sotsiaaltöö on suunatud õpilaste sotsiaalsele adaptatsioonile, arvestades nende individuaalseid vajadusi ja võimalusi.

Selline abi eeldab:

 • Osavõttu õpilase isiklike ja sotsiaalsete probleemide lahendamisest;
 • Inimestevahelistes suhetes esinevate konfliktsituatsioonide väljaselgitamine ja lahendamine;
 • Õpilaste suhtlemise aktiivsuse ja taseme tõstmine;
 • Ühiskondlike käitumisharjumuste kasvatamine lastes;
 • Erivajadustega laste integratsioon sotsiaalsfääri;
 • Koolipoolne õpilaste huvide esindamine ja õiguste kaitsmine täideviivates ja kohtuasutustes;
 • Sotsiaalsete sidemete laiendamine;

Tallinna Kadaka Põhikooli psühholoogiline abi eeldab erivajadustega õpilaste tunnetuslike protsesside iseärasuste ja isiksuse analüüsi ning psühholoogilise toime adekvaatsete meetodite väljatöötamist, s.t. igakülgse psühholoogilise abi osutamist. Psühholoogiline abi erivajadustega lastele arvestab nende eripära, arengu sotsiaalse olukorra iseärasusi, isiksuse muutuste väljendumise taset seoses haigusega, inimestevahelise käitumise iseärasusi perekonnas ja sotsiaalsfääris. Töös õpetajate ja lapsevanematega on psühholoogiline abi kõrvuti laste psüühiliste iseärasuste tutvustamise rajatud ka nende arenguprobleemide ja diagnostiliste uuringute tulemuste teatavakstegemisele. Selle alusel antakse konsultatiivset abi lastekasvatamise probleemide lahendamisel ja vajalikku psühholoogilist toetust.

Tallinna Kadaka Põhikooli logopeediline abi näeb ette erivajadustega õpilaste kõnehäirete väljaselgitamist ja kõrvalekallete korrektsiooni adekvaatsete meetodite väljatöötamist.

Logopeedilise abi põhiülesanded:

 • Kõnehäire iseloomu ja taseme väljaselgitamine;
 • Kõnehäirete korrektsioon;
 • Suhtlemisoskuste omandamine ja laiendamine sotsiaalse kohanemise eesmärgil (kogu töö tulemus);
 • Eriuuringuga tehakse kindlaks õpilase kõnehäire olemasolu ja määratakse selle iseloom;

Kõneuuring hõlmab endas:

 • Hääldus;
 • Kõne ladusus;
 • Tempo;
 • Kõnest arusaamine;
 • Sõnavara;
 • Grammatiline ehitus;
 • Lugemise ja kirjutamise oskused;

Igale kõnehäirega õpilasele koostatakse kõnekaart. Kõnekaardi juurde koostatakse individuaalne õppeplaan. Plaan koostatakse logopeedilise otsuse alusel, mis üldistab kõik uurimise andmed, eesmärgiga täpsustada kõnehäire etioloogiat ja iseloomu.

Logopeedilise töö vormid:

 • Individuaalne õppetöö;
 • Üldtöö;
 • Nende logopeedilise töö vormide kasutamine lubab isiklikult suunatud lähenemist igale õpilasele. Õppeaasta lõpul koostatakse logopeedilise töö tulemustest aastaaruanne, kus iseloomustatakse kogu tehtud logopeedilist tööd;

Eripedagoogi abi Tallinna Kadaka Põhikooli tingimustes eeldab õpilase uuringut tema tunnetusliku tegevuse, mälu, tähelepanu- ja töövõime, emotsionaalse isiksuse küpsuse taseme ja arengu iseärasuste väljaselgitamisel. Uuringu tulemuste põhjal koostatakse individuaalse grupilise korrektsioonitöö plaan.

Korrektsioonitöö plaani elluviimine toimub:

 • Korrektsioonitundides;
 • Konsultatsioonides lapsevanematega;
 • Koostöös pikapäevarühma ja õpilaskodu kasvatajatega;
 • Soovituste kaudu individuaalsete õppekavade arutamisel;
 • Korrektsioonitundide põhivormiks on individuaal-grupitöö;

Korrektsioonitöö eesmärgid tundides:

 • Üldise, sensoorse, intellektuaalse arengutaseme tõstmine, mälu, tähelepanu arendamine, visuaal-motoorsete ja optilis- ruumiliste häirete ning peenmotoorika korrektsioon;
 • Raskete programmiliste teemade ettevalmistamine vastuvõtmiseks, eelneva õpetamise tühimike täitmine;