Individuaalne õppekava

Individuaalne õppekava koostatakse kõigile toimetuleku- või hooldusõppel õppivatele õpilastele ja koduõppel õppivatele õpilastele.

Lihtsustatud õppes koostatakse vajaduse korral õpilasele individuaalne õppekava, milles esitatakse vähendatud või ka kõrgendatud nõuded õpitulemustele. Sellisel juhul kohaldatakse taotletavate õpitulemustena õpilasele koostatud individuaalses õppekavas sätestatud õpitulemusi.

Individuaalne õppekava koostatakse alljärgneva alusel:

Lihtsustatud- või hooldusõppel olevale õpilasele koostatavas õppekavas esitatakse:

 • Üldised andmed õpilase kohta;
 • Õpilase pedagoogilis-psühholoogiline kirjeldus, muudatused või kohandused õppeajas, õppesisus, õppeprotsessis või õppekeskkonnas;
 • Õpilasele rakendatavad meetmed või õppe läbiviimise eritingimused, sealhulgas õppevara kohta;
 • Õpitulemuste ja arengu hindamise kord;
 • Individuaalse õppekava rakendamise aeg;
 • Individuaalse õppekava koostamise ja täitmisega seotud isikud ja nende kohustused;

Individuaalne õppekava koostatakse:

 • Lapsevanematega;
 • Klassis töötavate õpetajatega;
 • Kooli spetsialistidega;
 • Arutletakse ümarlaual;

Individuaalne õppekava kinnitab:

 • Direktor

Toimetulekuklassi õpilase IÕK koosneb kahest osast:

 • Õppe eesmärgid jooksvaks õppeaastaks;
 • Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart;

Esimene osa toimetulekuõppel olevatele õpilastele individuaalsest õppekavast koostatakse elektrooniliselt, Exel tabeli formaadis ja koosneb õppeainete eesmärkidest, kavandatavatest tegevustest ning nende hindamisest.

IÕK sisu kooskõlastatakse lapsevanemate või hooldajatega. IÕK kooskõlastamisel lapsevanematega kindlustab klassijuhataja Isikuandmete Kaitse Seaduse nõuetest kinnipidamise. Kooskõlastus kinnitatakse allkirjaga, seejärel kehtestab IÕK kooli direktor.

Esimese poolaasta lõpus pannakse välja poolaasta hinne. Esimese poolaasta tulemuste analüüsi arutatakse ümarlaua istungil, vajadusel tehakse IÕK-s muudatused. Õppeaasta lõpus pannakse teise poolaasta ja aastahinded.

Kord aastas säilitatakse õppekava elektrooniliselt. Lapsevanem või hooldaja tutvub õppeaasta tulemustega ja ütleb selle kohta oma arvamuse. Ümarlaua istungitel aasta tulemuste kokkuvõtmisel määratletakse tööeesmärgid järgmiseks õppeaastaks.