Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid ja ülesanded

Kooli õppekava eesmärgid:

Maksimaalselt soodsate tingimuste loomine erivajadustega laste kui isiksuste arenguks, arvestades nende individuaalseid võimeid; sotsiaalse adaptatsiooni kindlustamine, mille alusel saab võimalikuks integreerumine ühiskonda.

Tallinna Kadaka Põhikool seab endale järgmised ülesanded:

  • Kindlustada spetsiaalsete teadmiste kujunemine kasvatustöös, mis on suunatud psüühilise arengu häirete ja käitumise korrektsioonile üldharidusliku ja tööõpetuse protsessis;
  • Õppida tundma lapse isiksust, määratleda tema võimed ja ressursid, valides õpilase sotsiaalseks adaptatsiooniks optimaalse õppekava;
  • Arenguhäirete korrigeerimine meditsiinilis- profülaktilistel meetmetel põhineva süsteemi töö kaudu;
  • Välja töötada ja realiseerida adekvaatsed vormid ja meetodid pedagoogiliseks korrektsiooniks;
  • Arendada isiksust, kes tunneb end oma rahva liikmena, omab ettekujutust ja teadmisi maailma erinevate rahvaste kultuurist ning suhtub nendesse lugupidavalt ja eelarvamusteta;